Teràpia Familiar
PROGRAMA PREVENCIÓ ARA

Servei preventiu d’atenció, orientació i capacitació socioeducativa adreçat a famílies que presenten disfuncions en els rols parentius, conflictivitat en les relacions intrafamiliars i conductes anòmales de baixa intensitat en alguns dels seus membres.

El programa PREVENCIÓ ARA, que desenvolupem des de l’inici de l’entitat, continua donant resposta a les necessitats familiars vigents en el moment actual.

Prevenció ara” és un projecte preventiu d’atenció psicosocial i d’orientació i capacitació socioeducativa adreçat a famílies que presenten alguna dificultat en els rols parentius, certa conflictivitat en les seves relacions o en les conductes principalment dels infants i adolescents.

Aquesta intervenció terapèutica té com a objectiu oferir suport a cada membre de la família per desenvolupar estratègies que afavoreixin la resolució dels problemes i la prevenció de situacions crítiques futures.

La teràpia familiar sistèmica és la metodologia que s’utilitza en les sessions terapèutiques. És un enfocament i una metodologia que treballa amb les famílies per fomentar i facilitar que es produeixin aquells canvis que possibilitin saber com enfrontar i resoldre situacions de conflicte.

Suport institucional:

logo generalitat de catalunya departament de drets socials

Departament de treball, Afers socials i Famílies amb càrrec a l’assignació del 0,7%. Generalitat de Catalunya