Valors

Els nostres valors fonamentals són:

La confiança, el compromís, la cohesió i la equitat.
La potenciació de les capacitats de cada un dels membres de la família i d’aquesta com a conjunt.

Clàusules socials:

  • Contractació dels serveis professionals externs a: cooperatives de treball o a associacions sense ànim de lucre o a entitats que tenen programes d’inserció sociolaboral per a persones de col·lectius desfavorits o en situació de risc d’exclusió social, preferentment del territori.
  • Elaboració dels productes comunicatius / divulgatius del programa sota criteris de sostenibilitat ambiental.
  • Igualtat de gènere, i és per aquest motiu que l’entitat treballa en funció del pla d’igualtat que té dissenyat i aprovat per al seu funcionament.

En concret, els aspectes més importants d’aquest pla d’igualtat són:

  1. Selecció de personal de l’entitat tenint en compte, a més de criteris professionals, la paritat en la plantilla en els càrrecs de responsabilitat i en l’organització. Quant als terapeutes, hi ha homes i dones com a psicòlegs, fet que ajuda a la intervenció professionals segons la família.
  2. Disseny de programes d’atenció tenint en compte les necessitats emergents de la població i per tant entenent que la igualtat de gènere és un dels grans reptes a assolir per la nostra societat
  3. Comunicació no sexista, tant pel que fa al llenguatge que s’utilitza (oral i escrit) com en les imatges que formen part de qualsevol material gràfic.
Valors

Per poder realitzar la nostra tasca impulsem mesures que estan recollides en el nostre Pla estratègic 2021-2024 i apliquem mesures que fomenten la igualtat entre dones i homes concretades en el nostre Pla d’Igualtat.