Col·labora per a que més famílies amb dificultats pugin accedir a psicoteràpia i suport educatiu

Què podem fer amb el teu suport econòmic?

Atenem a una dona víctima de violència masclista durant 3 mesos.

Donem suport psicològic a una persona gran i l’ajudem a millorar les seves relacions familiars durant 9 mesos.

Oferim suport socioeducatiu a famílies vulnerables i dones amb fills de 0-3 anys durant un any.

DONES – TRAMUNTANA

Suport institucional:

Programa d’atenció psicoterapèutica adreçat a dones que són cap de família monomarental.

Any inici 2008

4.640€ de 8.000€ necessaris
Dona

DONES – TRAMUNTANA

Alguns exemples del que podrem continuar fent possible amb la teva col·laboració: 
Amb 30 €/mes podem atendre a una família monoparental amb menors i sense recursos durant 6 mesos.
Amb 60 €/mes podem atendre a una família monoparental amb menors i sense recursos durant 12 mesos.

Programa d’atenció psicoterapèutica adreçat a dones que són cap de família monomarental que necessiten capacitació socioeducativa i acompanyament davant de situacions problemàtiques amb els seus fills.

Suport institucional:

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Billing Details

Terms

Donació Total: 100,00€

SERVEI SOCIOEDUCATIU – ZÈFIR

Suport institucional:

Servei socioeducatiu per a persones amb infants a càrrec de 0-3 anys i les seves famílies en situació de risc.

Any d’inici 2020

13.100€ de 25.820€ necessaris
Dona

SERVEI SOCIOEDUCATIU – ZÈFIR

Servei de suport socioeducatiu a dones gestants i a famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc

Alguns exemples del que podrem continuar fent possible amb la teva col·laboració: 
Amb 30 €/mes podem oferir suport a famílies vulnerables i dones amb fills de 0-3 anys durant 6 mesos.
Amb 60 €/mes podem oferir suport a famílies vulnerables i dones amb fills de 0-3 anys durant 12 mesos.

És un servei d’intervenció socioeducativa per a progenitors, guardadors o tutors dels infants de 0 a 3 anys en situació de risc que mitjançant activitats de suport i formació vetllarà per la capacitació de les famílies i per la permanència dels infants en els seus nuclis familiars.

Suport institucional

Les famílies beneficiàries del servei necessiten un suport emocional, una capacitació socioeducativa i un acompanyament per establir relacions afectives i educatives, entre referents familiars i infants, basades en l’empatia, l’afecte, la comunicació, la seguretat, els límits i la coherència, així com la capacitat per crear i tenir una xarxa social de suport
El servei s’ubica a les dependències de Ventijol, al districte de Sant Andreu i atén persones del districte i preferentment d’àrees properes com Nou Barris, Bon Pastor, Horta, Carmel, i altres barris de la ciutat, especialment amb aquelles famílies amb major necessitat socioeconòmica.
El servei socioeducatiu ofereix espais d’interacció lliure entre els infants i llurs famílies i espais dirigits de formació i intervenció grupal i individual.

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Billing Details

Terms

Donació Total: 100,00€

GENT GRAN – VIURE A CASA

Suport institucional:

Programa d’intervenció psicosocial per a la millora de les relacions intrafamiliars amb les persones grans i llurs famílies.

Any inici 2016

10.300€ de 24.500€ necessaris
Dona

GENT GRAN – VIURE A CASA

Alguns exemples del que podrem continuar fent possible amb la teva col·laboració: 
Amb 50 €/mes podem donar suport psicològic a una persona gran i l’ajudem a millorar les seves relacions familiars durant 9 mesos.
Amb 100 €/mes podem oferir suport psicològic a una persona gran durant 18 mesos.

Programa d’intervenció psicosocial per a la millora de les relacions intrafamiliars amb les persones grans i llurs famílies, i de promoció comunitària dels beneficis d’establir, mantenir i enfortir lligams familiars satisfactoris amb les persones que es troben en la seva etapa d’envelliment.

Suport institucional:

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Billing Details

Terms

Donació Total: 5,00€

TERÀPIA FAMILIAR – PREVENCIÓ ARA

Suport institucional:

Servei preventiu d’atenció psicològica a famílies que presenten disfuncions en els rols parentius i conflictivitat en les relacions intrafamiliars.

Any inici 1994

48.568€ de 67.385€ necessaris
Dona

TERÀPIA FAMILIAR – PREVENCIÓ ARA

Alguns exemples del que podrem continuar fent possible amb la teva col·laboració: 
Amb 35 €/mes podem atendre a una família en situació de crisi durant 6 mesos.
Amb 70 €/mes podem atendre a dues famílies en situació de crisi durant 12 mesos.

Servei preventiu d’atenció, orientació i capacitació socioeducativa adreçat a famílies que presenten disfuncions en els rols parentius, conflictivitat en les relacions intrafamiliars i conductes anòmales de baixa intensitat en alguns dels seus membres.

Suport institucional:

–  Ajuntament de Castelldefels

– Departament de treball, Afers socials i Famílies amb càrrec a l’assignació del 0,7%. Generalitat de Catalunya

 

El projecte PREVENCIÓ ARA, que desenvolupem des de l’inici de l’entitat, continua donant resposta a les necessitats familiars vigents en el moment actual.

Prevenció ara” és un projecte preventiu d’atenció psicosocial i d’orientació i capacitació socioeducativa adreçat a famílies que presenten alguna dificultat en els rols parentius, certa conflictivitat en les seves relacions o en les conductes principalment dels infants i adolescents.
Aquesta intervenció terapèutica té com a objectiu oferir suport a cada membre de la família per desenvolupar estratègies que afavoreixin la resolució dels problemes i la prevenció de situacions crítiques futures.
La teràpia familiar sistèmica és la metodologia que s’utilitza en les sessions terapèutiques. És un enfocament i una metodologia que treballa amb les famílies per fomentar i facilitar que es produeixin aquells canvis que possibilitin saber com enfrontar i resoldre situacions de conflicte.

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Billing Details

Terms

Donació Total: 5,00€

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA – CRUÏLLA

Suport institucional:

Programa d’intervenció psicològica per a famílies amb menors per millorar la qualitat de vida dels infants, adolescents i llurs famílies.

Any inici 2005

11.048€ de 29.600€ necessaris
Dona

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA – CRUÏLLA

Alguns exemples del que podrem continuar fent possible amb la teva col·laboració: 
Amb 25 €/mes podem oferir atenció a un infant/adolescent en situació de risc i a la seva família durant 6 mesos.
Amb 50 €/mes podem oferir atenció a dos infants/adolescents en situació de risc i a la seva família durant 12 mesos.

Es tracta d’un programa d’intervenció per a famílies amb menors, que estan o han estat ateses per altres serveis de la xarxa d’atenció sociosanitària.  La finalitat del projecte és millorar la qualitat de vida dels infants, adolescents i llurs famílies, abordant les dificultats que presenten aquests menors, modificant les pautes educatives i relacionals disfuncionals presents a la família i prevenint la creació i/o repetició de situacions de risc.

Suport institucional:

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Billing Details

Terms

Donació Total: 100,00€

VIOLÈNCIA INTRAFAMILIAR – SIENA

Suport institucional:

Atenció psicoterapèutica a famílies amb situacions de violència intrafamiliar, de fills a pares o de pares a fills.

Any inici 2016

30.010€ de 48.000€ necessaris
Dona

VIOLÈNCIA INTRAFAMILIAR – SIENA

Alguns exemples del que podrem continuar fent possible amb la teva col·laboració: 
Amb 35 €/mes podem atendre a una família que pateix violència intrafamiliar (de pares a fills o de fills a pares) durant 6 mesos.
Amb 70 €/mes podem atendre a una família que pateix violència intrafamiliar durant 12 mesos.

Aquest programa té com a finalitat oferir atenció psicoterapèutica a famílies amb situacions de violència intrafamiliar, de fills a pares o de pares a fills. El programa SIENA s’engloba des d’una perspectiva preventiva i d’atenció integral.

Suport institucional:

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Billing Details

Terms

Donació Total: 5,00€

JUSTÍCIA PENITENCIÀRIA

Suport institucional 100%

Programa d’intervenció psicoterapèutica en justícia penitenciària.

Any d’inici 2017

10.845€ de 10.845€ necessaris
Dona

Please log in in order to complete your donation.

VIOLÈNCIA MASCLISTA – AULINA

Suport institucional:

Programa d’atenció psicoterapèutica adreçat a dones víctimes de violència masclista.

Any inici 2005

6.647€ de 11.300€ necessaris
Dona

VIOLÈNCIA MASCLISTA – AULINA

Alguns exemples del que podrem continuar fent possible amb la teva col·laboració: 
Amb 40 €/mes podem atendre a una dona víctima de violència masclista durant 6 mesos.
Amb 80 €/mes podem atendre a una dona víctima de violència masclista durant un any.

Programa d’acompanyament i atenció psicoterapèutica adreçat a dones víctimes de violència masclista, especialment a aquelles que l’han patit o la pateixen en l’àmbit de la família i tenen fills menors d’edat.
Suport institucional:

 

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Billing Details

Terms

Donació Total: 5,00€

CAIXA PROINFÀNCIA – VENTIJOL

Suport institucional 100%

Realitzem el subprograma d’atenció psicoterapèutica en les seves modalitats individual, familiar o en tallers grupals.

Any inici 2003

133.056€ de 133.056€ necessaris
Dona

CAIXA PROINFÀNCIA – VENTIJOL

Programa que s’adreça a nens, nenes i adolescents, d’entre 0 i 18 anys. Oferim el subprograma d’atenció psicoterapèutica, ja sigui en les seves modalitats individual, familiar o en tallers grupals.

Suport institucional:

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Billing Details

Terms

Donació Total: 5,00€

SAPS QUE POTS RECUPERAR
FINS A UN 80% DE LES TEVES DONACIONS?

Els primers 150 € que donis a Ventijol desgravaran el 80% i a partir de 150 € desgravaran el 35%.
Per exemple, aportant 250 € a l’any:

ELS PRIMERS 150 €

150€
120€

A partir dels 150 €

100€
35€

Total desgravació

250€
155€
Aportació
Desgravació